Rodinné Konstelace

poradenství, orientální tanec, terapie a meditace, koučování, NLP

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
info@shift-centrum.com tel.: 734 701 861, | 739 261 043

Email Tisk PDF

shift-centrum-pruhledny

Vzdělávací moduly a workshopy:

• NARATIVNÍ MANAGEMENT a SYSTEMICKÉ FIREMNÍ KONSTELACE
- jako nástroj řešení firemních problémů, firemních strategií, utváření funkčních firemních leverage, řešení vztahových a organizačních problémů.

  Absolvováním modulu získáte :

 • Každá firma je nesena svými příběhy, je jimi utvářena, každý jednotlivec má svůj osobní i profesní příběh, každý firemní produkt má svůj příběh a odhalení těchto příběhů a jejich nosných témat umožňuje odkrýt velký potenciál pro růst či změnu.
 • Odhalení konfliktních témat jednotlivých příběhů umožňuje ošetřit konfliktní oblasti a porozumět příčinám.
 • Možnost vytvořit nekonfliktní nosné firemní a osobní příběhy tak, aby se staly stavebními kameny dalšího rozvoje.
 • Možnost vytvořit vhodné příběhy firemních produktů, které jsou tím, co produkt prodává
 • Sladění firemních a osobních příběhů vytváří velmi silnou leverage (pákový efekt) ve prospěch firmy.
 • Možnost odhalit potenciál osobního růstu a osobní motivace.
 • Možnost porozumět a vyřešit vztahové problémy ve firmě.
 • Možnost nahlédnout do problémů vorganizaci firmy a navrhnout řešení.
 • Větší sladění a porozumění vrámci týmu či pracovní skupiny.
 • Budování skupinové-týmové motivace.
 • Možnost utváření firemních strategií.

  Program modulu:

 • Osobní a profesní příběhy a jejich kapitoly.
 • Práce snosnými, bránícími a stínovými tématy.
 • Synergie a leverage příběhů a jejich témat.
 • Vytváření nových potřebných příběhů a strategií.
 • Příběhy marketingu a prodeje.
 • Narativní koučování.
 • Konstelace firemních-týmových vztahů a organizačních struktur.
 • Konstelace vztahů sklienty.
 • Konstelace firemních-týmových strategií a cílů.
 • Workshopy systemických firemních a organizačních konstelací.

viz. Narace-cesta příběhu a viz. Systemické firemní konstelace


• FIREMNÍ SYSTEMICKÉ KONSTELACE - WORKSHOP
- Možnosti a cíle workshopu

  Program modulu :

 • 0tevření komunikace v pracovním týmu s cílem vzájemného poznání, porozumění a stmelení .
 • Nalití "čistého vína" - otevření, prokomunikování ožehavých a potlačovaných či neřešených témat.
 • Hledání nových cest a možností rozvoje.
 • Vyjádření a presentování potřeb jednotlivých členů pracovních týmu, managementu či majitelů firmy.
 • Hledání optimálního personálního obsazení, nalezení a přijetí své pozice ve firmě či v týmu.
 • Možnost porozumět a vyřešit vztahové problémy ve firmě.
 • Práce s nevědomými emočními obrazy v myšlení a cítění zúčastněných, které mají zásadní vliv na fungování firmy či pracovních týmů, a to ve 4 fázích.
  • Odhalení stávajících nevědomých obrazů a jejich dynamiky a vlivu na pracovní realitu.
  • Otevření komunikace a slaďování, porozumění potřebám, pocitům a pozici kolegů, nadřízených či podřízených.
  • Hledání optimální podoby nového emočního obrazu podporujícího potřebný rozvoj. Hledání a zkoumání možností vzájemných vztahů a postavení mezi jednotlivci.
  • Nalezení nového vyhovujícího emočního obrazu - konstelačního tvaru a jeho kotvení ve vědomí účastniků.

Tyto techniky prožitkové práce s pracovním systémem mohou být vhodně doplněny a podpořeny hravými technikami s etnickými bubny ve skupině a společnou práci se zvukem a rytmem, která rozvíjí vnímání neverbální komunikace a emoční inteligenci účastníků, otevírá komunikaci mezi nimi a může mít silný slaďovací a kotvící efekt.


• WORKSHOPOVÉ SPECIÁLY
- kombinující techniky muzikoterapie, arteterapie a práce stělem sdalšími technikami seberozvojovými, relaxačními i meditačními.

  - jako nástroj rozvoje osobnosti, emoční inteligence, pracovních a týmových vztahů a protistresové prevence.

 • Bližší upřesnění těchto programů, jejich cíle a zaměření je vhodné upřesnit při individuální konzultaci případně podrobnější písemnou nabídkou.
 • Seberozvojové a sebepoznávací techniky umožňují nalézat a překračovat své vnitřní hranice a omezení a lépe tak vnímat potřeby své i potřeby, cíle a motivace kolegů či klientů a umět tyto potřeby vyjádřit.
 • Za použití například netradičních hudebních nástrojů (různých typů bubnů, chrastidel apod., tibetských mís a zvonců, didgeridoo atd.) a příp. i vlastního hlasu lze zábavnou a relaxační formou nalézat společný jazyk, rozvíjet týmovou spolupráci a kreativitu a dotýkat se svých hranic a omezení a budovat tak vlastní sebedůvěru.

• KDO JE KDO – ROZVOJ EMOČNÍ INTELIGENCE
- jako nástroj poznání sebe, svých spolupracovníků a klientů

  Absolvováním modulu získáte:

 • Rozvoj emoční inteligence, tedy schopnosti uplatnit své vědomosti, zkušenosti a dovednosti v praxi.
 • Znalosti o své osobě a o tom, kde je Váš potenciál krůstu a kde jsou Vaše hranice.
 • Rozpoznání svých typických strategií při řízení sebe i druhých a dovednost jejich korigování.
 • Náhled na svou pozitivní i negativní motivaci.
 • Rozpoznání svých nejužitečnějších zdrojů a vědomá práce snimi při seberozvoji.
 • Schopnost pochopit odlišnosti mezi lidmi a lépe tak porozumět chování a jednání svých spolupracovníků či klientů, lépe identifikovat předpoklady a rizika vzájemné spolupráce.
 • Předpoklady pro dovednost individuálně motivovat dle osobnostního zaměření, jak-komu a co delegovat.
 • Budování své sebereflexe, zvědomění svých postojů, jednání, reakcí a stylů či vzorců chování.
 • Nástroj pro zvládání konfliktů.

  Program modulu:

 • Emoční inteligence.
 • Kdo jsem? Osobnostní předpoklady a rizika.
 • Odhalení nových možností a práce s nimi.
 • Hledání nových cest pro realizaci změny ve vztahu ke spolupracovníkům, rodině, přátelům, při seberozvoji a práci s bariérami.
 • Zodpovědná svoboda a svobodná zodpovědnost vživotě manažera a práce snimi..
 • Řeč těla. Osobní hry a dramata.
 • Jak poznat osobnostní zaměření spolupracovníků či klientů.
 • Typologie osobnosti. Biostrukturální analýza a struktogram.
 • Základy budování týmu a týmové spolupráce.
 • Konflikt jako příležitost.

• Výcvik pro zdravotní sestry v nemocnicích a supervizní setkání

Zaměření na rozvoj komunikačních dovedností, zvládání stresových situací, vztahových problémů, osobní motivace a sebedůvěry, vztahů v pracovním týmu, s klienty, lékaři a dalšími sestrami. Vytvoření prostředí důvěry pro společné sdílení, jako potřebný a především konstruktivní ventil pracovního vypětí. Základy práce s emocemi a odstranění bariér mezi odděleními. Základ výcviku (na který mohou posléze navazovat supervizní setkávaní) tvoří 10 bloků po 4 hod.

Dále rovněž nabízíme ve spolupráci s dalšími spolupracujícími lektory i všechny standardní vzdělávací programy a moduly, jako např.:

Time-management, self-change management, obchodní jednání, prezentační dovednosti, vyjednávání, teambuilding, teamwork, motivace či manažer jako kouč.

• Zajišťujeme personální i firemní poradenství, auditorskou činnost (za implementace klasických metod i speciálních Ardeus postupů a metod) a individuální koučování.

viz. Koučování

 

 

logo

Rodinné konstelace FACEBOOK

Čas na změnu

systemicke-souvislosti rodinných konstelací

Shift Centrum
víc než jen fotografie