Rodinné Konstelace

poradenství, orientální tanec, terapie a meditace, koučování, NLP

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
info@shift-centrum.com tel.: 734 701 861, | 739 261 043

Email Tisk PDF

logotyp

Firemní konstelace

řešení problémů na pracovišti, úspěšné vedení, management organizace, firemní strategie.

Firemním prostředím se zabývá aplikace firemních konstelací, která vznikla v druhé pol. devadesátých let z rodinných konstelací rovněž v Německu a pro svoji vysokou efektivitu a jednoduchost se zařadila do repertoárů firemních trenérů, poradců a koučů. V jakémkoliv pracovním prostředí se totiž vyvíjejí složité vztahy mezi jednotlivými pracovníky, vedoucími a podřízenými, mezi zaměstnanci a firemními klienty, mezi zaměstnanci a majiteli, mezi jednotlivými odděleními, úseky či pobočkami.

Během života není možné nenarušovat vztahy v rodinném systému, natož pak ve firemním. Nedostatečně či nezpracované vztahy z rodinného systému promítáme zpět nejen do svého rodinného systému, ale současně do svého zaměstnání, firmy a vztahů v nich. Často pak hrajeme v pracovním prostředí zcela nevědomě hry z rodinného systému, opakujeme určité vzorce jednání. Co člověk realizuje v podniku je často také to, co sám nechce vidět a je kompenzací nezpracovaných traumatických procesů a nedokončených obranných strategií či separačních procesů od rodičů.

Tak jako v každé společnosti, tak i ve firemním prostředí se vytváří a vyvíjí systémové svědomí, které chrání konkrétní hranice systému v hlavách zaměstnanců. Vztahy v rodinném i firemním systému mají navíc různou významovou hodnotu a váhu, mají i určité priority.. a také pak ovšem i různé dopady při jejich porušení. I zde tedy lze vysledovat Paretovo pravidlo nerovnováhy 80/20 (resp. 90/10).

Narušený pracovní - firemní vztahový systém se pak snažíme jen nějak podvědomě kompenzovat, což ovšem nepřináší skutečné řešení, vytváří nové problémy a ničí osobní spokojenost zúčastněných. Právě proto, že tyto jevy probíhají každodenně většinou na nevědomé úrovni, mohou zcela zásadním způsobem ovlivňovat životy lidí v systému (motivy, touhy, tendence, činy a pocity) i systém samotný (firma, oddělení, tým ...).

Za problémy ve firmě však nemusí stát vždycky jen narušené vztahy mezi současnými zaměstnanci či vedením, ale mohou se zde projevovat vlivy narušených systemických pravidel i z historie firmy, jejího vzniku, různých událostí v minulosti, křivd a bezpráví v ní.

Proces firemních konstelací umožňuje:

 • Prozkoumat firemní strukturu a odhalit vlivy skrytých nevědomých a stínových systemických sil v pracovních a firemních systémech a jejich zvědoměním pak odstranit jejich negativní dopad na chod firmy, pracovního kolektivu.
 • Prověřit firemní, týmové či individuální strategie a vize, cíle a významná firemní témata a může naznačit cestu k potřebné změně.
 • Nahlédnout pod povrch organizační struktury firmy - prověřit její funkčnost a navrhnout restrukturalizační opatření k optimalizaci, nahlédnout na dopady organizačních změn, zrušených či posílených pozic, navrhnout funkční redukce zaměstnanců nebo naopak jejich vhodné posílení.
 • Prověřit výběr nových zaměstnanců a jejich interakci s existujícím vztahovým systémem.
 • Prověřit správnost rozdělení úkolů ve firmě, v pracovní skupině či týmu.
 • Zjistit nevyjádřené potřeby pracovníků pro dosažení stanovených cílů.
 • Prověřit konflikt důležitých osobních témat jednotlivých zaměstnanců s nosnými tématy firemními a naznačit cestu k jejich sladění.
 • Vytáhnout v pracovním kolektivu ze skříně v bezpečném prostředí všechny "kostlivce" - neřešené problémy, vztahy, emoce, zranění a pomoci je ošetřit a léčit a uvolnit tak všechnu zadrženou energii v nich pro budování nového a společný růst.
 • Prozkoumat nezohledněné potřeby klientů a zákazníků.
 • Odpovědět na otázky proč ve firmě „něco neklape“, proč se opakují nehody, ztráty, problémy s hospodařením a s penězi či špatnou produktivitou, proč stále odcházejí zaměstnanci, proč najednou, jakoby z ničeho přestalo něco fungovat apod.
 • Nahlédnout na komunikační a vztahové problémy na pracovišti či problémy s klienty, problémy mezi zaměstnanci a vedením a vytvořit prostor pro nalezení řešení.
 • Přijmout vlastní odpovědnost a uznat odpovědnost druhých či zjistit proč někdo postrádá autoritu.
 • Podřízeným okusit a porozumět postojům a motivům nadřízených a naopak, stmelit pracovní kolektiv.
 • Porozumět vzniku a vývoji pracovních a organizačních problémů, a tím se jich v budoucnosti vyvarovat.
 • Preventivně upozornit na možná konfliktní ohniska.
 • Zjistit jaké jsou kořeny a důvody nespokojenosti zaměstnanců.
 • Nahlédnou na vlastní projekce a kompenzace z rodinného a traumatického zapletení do firemního prostředí.
 • Minimalizovat vliv přenosu rodinných her a vzorců jednání na pracoviště. Odhalení těchto her je navíc vždy přínosem pro osobní rozvoj každého jednotlivce.
 • Vytvořit prostor pro nalezení co nejsilnější firemní synergie a leverage - pákového efektu působícího ve prospěch firmy, kolektivu i jednotlivce.

Pracuje se v důvěrné atmosféře ve skupině minimálně 10-20 lidí a postačuje znát základní data o fungování a organizační struktuře firmy a její historii. Může být vhodné znát rovněž alespoň základní informace o své rodině, vč. různých neobvyklých událostí v ní. Jednotliví účastníci se vzájemně dosazují do „systémových rolí“ a coby zástupní herci jsou rozestavěni do určitých pozic v prostoru, který symbolizuje firemní či jiný systém a vytvářejí tak určitou vztahovou konstelaci, ze které se pak odvíjí další práce ve skupině. Stupeň otevření či řešení případného vlivu z vlastního rodinného systému je pouze svobodnou volbou zúčastněných.

Lze pracovat s předloženými konkrétními problémy a požadavky (cílené konstelace) a nebo prozkoumat řízeně celou strukturu vztahů, cílů a témat (konstelační průzkum - poziční sonda).

Typ přístupu ke konstelační systémové práci může být jednak čistě hravě-pragmatický nebo racionální z pohledu traumatických procesů a přenosů v systémech nebo holografický.

.

Formy provádění firemních konstelací:

Varianta OPEN:

Pracuje se v otevřené skupině libovolných účastníků, bez podmínky zaměstnanecké, firemní či jiné spolupráce či příslušnosti. Pro řešení vztahů v konkrétním firemním systému postačuje přítomnost pouze jednoho zainteresovaného zástupce za řešený systémový problém. Výhodou je ve většině případů vzájemná neprovázanost a neovlivnitelnost účastníků, což velmi dobře otevírá prostor pro vzájemnou otevřenost a hledání řešení. Na těchto skupinách lze poznat rovněž to, jaké problémy se řeší jinde, jak k nim došlo, jak se s nimi pracuje a jakých výsledků se dosáhlo a naleznout tak i vlastní inspiraci.

Tímto způsobem lze pracovat na seminářích konstelací uvedených v aktuální nabídce, resp. pravidelně na seminářích konstelací v Praze ve StudioPro nebo Praze v MFK Centru nebo v České Lípě. Ve zvláštních termínech pak i na jiných místech republiky.

Varianta CLOSED:

Pracuje se v uzavřené skupině pouze firemních spolupracovníků, členů týmu, vedení firmy. Nutná je zde alespoň minimální vzájemná otevřenost a chuť uvidět a řešit problémy, ochota o nich mluvit. Úzká pracovní provázanost účastníků je zde pak naopak výhodou a slouží ke stmelení kolektivu, společnému pochopení problémů, porozumění motivům a postojům spolupracovníků. Účastníci tak mají možnost si zástupně okusit role svých kolegů, nadřízených či podřízených a získat tak k nim větší respekt a porozumění.

Varianta ACTORS:

Pracuje se za přítomnosti zadavatele firemního problému (a případně společně vybraných firemních zástupců) ve firmě či v dohodnuté lokalitě, přičemž jsou zajištěni externí herci, nezúčastnění a nezatažení do firemních her a systémových problémů. Výhodou je tedy zaručená objektivita, zachování stávajících hranic intimity kolegiálních či hierarchických pracovních vztahů a možnost utajení zvažovaných firemních strategií, cílů a problémů ve velmi uzavřeném okruhu zadavatelů. Celý postup, průběh této varianty včetně účasti a počtu externích „herců“ je předem projednán s objednatelem či pověřeným pracovníkem.


ikona

 

logo

Rodinné konstelace FACEBOOK

Čas na změnu

systemicke-souvislosti rodinných konstelací

Shift Centrum
víc než jen fotografie